, Kursy kwalifikacyjne specjalistyczne dla pielęgniarek 

Kursy kwalifikacyjne specjalistyczne dla pielęgniarek

Wyznania niegrzecznej dziewczynki

Temat: Obsługa sztucznej nerki.
" />Nie jest mi znany przepis regulujący wymagania wobec osób obsługujących sztuczną nerkę. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego może być prowadzona specjalizacja, ... diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń leczniczych obejmujących przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO) i hemodializa oraz hiperalimentacja - do współudziału w prowadzonym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=846Temat: Szkolenia na Lubelszczyźnie
" />W ramach projektu ‟Profesjonalna obsługa medyczna - szkolenia pielęgniarek" organizowane są bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek spełniających poniższe warunki: - pracują na podstawie umowy o pracę w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Lubelszczyzny, - posiadają co najwyżej wykształcenie średnie, - z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji. Projekt zawiera następujące szkolenia: 1. opieki długoterminowej - kurs kwalifikacyjny dla 90 osób (490 godz., w tym 175 godz. stażu); 2. wykonywania badań EKG - kurs specjalistyczny dla 100 osób (105 godz., w tym 70 godz. stażu); 3. komunikacji z pacjentem - warsztaty ... 2000 Sp. z o. o. ul. Przechodnia 4 lok. 307 20-003 Lublin tel.: 81 532 26 03 e-mail: lublin@firma2000.pl Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Montażowa 16 20-214 Lublin tel.: 081...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=240


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Nigdzie nie spotkałam się z zapisem prawnym, aby kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne czy specjalizacje były organizowane terminowo. Uzyskane kwalifikacje są na zawsze. Każda pielęgniarka natomiast ma obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422


Temat: Pierwsze pratkyki I licencjat pytania
" />Witam studenta! Cóż, jeśli chodzi o mycie pacjentów, to niestety spadnie to na Ciebie jak na każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza i to nie dlatego, że jesteś studentem, ale dlatego, że czynności pielęgnacyjne do nas należą. Robią to studenci i pielęgniarki niezależnie od ilości przepracowanych lat w zawodzie, posiadanych umiejętności czy ukończonych specjalizacji. Druga sprawa to to, czy możesz na internie ... Zatem co już przerobiłeś w szkole, to możesz robić na placówce, czego jeszcze nie było w programie, to nie możesz. Ale........ Pytasz jeszcze o kursy. Wszystkie formy kursów: dokształcające, specjalistyczny, kwalifikacyjne i specjalizacyjne są przeznaczone dla pielęgniarek, czyli osób posiadających prawo wykonywania zawodu. Jeśli jednak konkretny temat Cię interesuje zawsze możesz poprosić o miejsce jako słuchacz, ale bez prawa do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=334


Temat: Działalność gospodarcza
" />Wszystko zależy, czy chcesz podpisać kontrakt z NFZ. Jeśli tak i będzie to opieka długoterminowa na wezwanie, musisz mieć kurs kwalifikacyjny z piel. op. długoterminowej, środowiskowej lub zachowawczej. Może pominęłam jakąś dziedzinę pielęgniarstwa, ale na pewno piel. ratunkowe nie wystarczy. Jeśli chodzi o termin ważności kursu specjalistycznego RKO i kursu kwalifikacyjnego piel.ratunkowe - nie ma terminu ważności. Dokument o ukończeniu jest...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=212


Temat: Pielęgniarstwo ratunkowe
" />‟Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce” Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego przez 3500 pielęgniarek/pielęgniarzy. Projekt obejmuje zasięgiem obszar całej Polski i realizowany będzie do końca 2014 roku. Z kształcenia będą mogły skorzystać osoby zatrudnione w Systemie Ratownictwa Medycznego oraz osoby spoza Systemu. Warunkiem przystąpienia do powyższego kursu jest ukończenie kursu specjalistycznego: ‟Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” Nr 02/07. Projekt jest finansowany z funduszy unijnych. Oznacza to, że mamy szansę skończyć kurs kwalifikacyjny bez ponoszenia kosztów własnych. Kursy będą odbywać się na terenie całej Polski.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=881


Temat: EKG
jest, że nikt w przychodni nie pyta, czy taki kurs ukończyłaś, ale ... życie sobie, a przepisy sobie! Jeśli na zlecenie lekarza wykonujesz to badanie bez posiadania uprawnień do jego wykonywania, to lekarz zlecający bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badania. Inna sprawa, że wykonując je postępujesz wbrew ustawie o zawodzie pielęgniarki i możesz odpowiedzieć za łamanie przepisów. Tak samo sprawa wygląda w kwestii bycia "pielęgniarką anestezjologiczną". Do wykonywania zadań w tej dziedzine, również musisz ukończyć przynajmniej kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki! Tak na zakończenie:nasz zawód to chyba jedyny, w którym...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1697


Temat: EKG
" />Hej, dziękuję za zainteresowanie tematem. Ja mam kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i znając życie oddziałowa nie wyśle mnie na inny kurs przez dobrych kilka lat. Niestety nie stać mnie na samodzielne finansowanie kursów specjalistycznych... Bardzo chętnie wybrałabym się na kurs EKG lub szczepień ochronnych, a zwłaszcza, że jestem świadoma o bezprawnym wykonywaniu przeze mnie tych czynności. Pozdrawiam.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1697


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
jakby się chciało. Pracując na OJOM-ie nie można po prostu nie wykonać ekg, kiedy widzisz, że to badanie jest absolutnie niezbędne i umiesz je wykonać , mimo braku kursu. Co innego ... innych kursach np. z anestezjologii i intensywnej terapii jest dość dużo godzin poświęconych ocenie zaburzeń kardiologicznych, nie jest zatem tak, że jeśli masz skończone określone formy kształcenia podyplomowego a nie masz tego wybranego kursu ekg to nie masz podstaw, aby udowodnić, że te kompetencje uzyskałaś robiąc kurs kwalifikacyjny czy specjalizację. Czy zatem specjaliście pielęgniarstwa kardiologicznego czy AiIT albo ratunkowego potrzebny jest kurs specjalistyczny ekg, kiedy w ramach ukończonej specjalizacji miała dużo godzin poświęconych kardiologii? Dodatkowo dochodzi doświadczenie zawodowe. Gdybyśmy tak chciały wszystko kończyć..... Tylko nie zrozumcie, że uważam taki kurs za niepotrzebny, absolutnie, trzeba się kształcić i najlepszym rozwiązaniem było by wymuszenie na Dyrekcji sfinansowania takiego kursu i zadbanie, aby każda pielęgniarka miała odpowiednie kwalifikacje, ale to jak sądzę w większości przypadków pozostaje w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422


Temat: Czy położna może brać udział w kursie dot.opieki długotermin
" />Czy położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej? Pytanie Czy położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej? Kto decyduje o fakcie przyjęcia jej na kurs i czy miejsce kursu (organizator w innym województwie) ma jakieś znaczenie w tym przypadku? Odpowiedź odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2009 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie Położna pracująca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym a także w innej placówce medycznej nie może uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, albowiem ten kurs jest przeznaczony dla pielęgniarek. Zawód pielęgniarki i położnej, to - zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) - dwa różne zawody medyczne z przypisanymi im ustawowo kompetencjami. Nie ma znaczenia miejsce, w jakim kurs jest organizowany. Organizator kursu nie powinien zakwalifikować położnej na taki kurs, niezależnie od tego, że miałby on być sfinansowany w całości przez położną. Nawet gdyby się tak zdarzyło, że organizator zakwalifikowałby położną na taki kurs, to i tak nie zostałaby ona dopuszczona do egzaminu, którego zaliczenie uprawniałoby do wykonywania świadczeń w dziedzinie opieki długoterminowej. Uzasadnienie Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Kursy te organizowane są dla tych położnych, których stanowisko wymaga specjalistycznych kwalifikacji oraz tych, które chcą samodzielnie wykonywać określone świadczenia zdrowotne (zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne). Kursy te muszą być jednak związane z wykonywaniem zawodu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.; dalej jako: r.w.d.p.). Jak wynika z § 2 r.w.d.p. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej przeznaczony jest dla pielęgniarek, natomiast kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=888


Temat: Minimalna płaca dla pielęgniarki 3 tyś zł brutto?
krajowej; 4) pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim innym niż pielęgniarskie (ale przydatnym w służbie zdrowia, a nie np. po architekturze czy teologii) - stawka = 175% średniej krajowej; 5) pielęgniarka z wykształceniem wyższym, magister pielęgniarstwa - stawka = 2 średnie krajowe. Nieźle co? A jak przekonać koleżanki do podnoszenia kwalifikacji. Oczywiście kasą. 1) Za ukończenie kursu dokształcającego (3-5 dni) - dodatek do stawki w wysokości 1%; 2) za ukończenie kursu specjalistycznego (2 tyg. do 1 msc.) - dodatek do stawki w wysokości 3%; 3) za ukończenie kursu kwalifikacyjnego (3-6 msc.) - dodatek do...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=275


Temat: TRANSFORMACJA W KSZTAŁCENIU PIELĘGNIAREK w POLSCE
" />Kształcenie podyplomowe Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku w art. 10b. nakłada na pielęgniarki obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i daje prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Również w Kodeksie etyki zawodowej, w części szczegółowej, czytamy, iż obowiązkiem pielęgniarki jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Potrzeba kształcenia ustawicznego jest podyktowana ciągłym postępem medycznym, odkrywaniem nowych metod i technik leczenia, wynikami badań naukowych pozwalających na unowocześnienie działań pielęgniarek i wprowadzenie do opieki nad pacjentem nowych rozwiązań. Istnieją następujące formy kształcenia podyplomowego: Ĭ‚ź szkolenie specjalizacyjne, Ĭ‚ź kursy kwalifikacyjne, Ĭ‚ź kursy specjalistyczne, Ĭ‚ź kursy dokształcające. Po ukończeniu dwuletniego szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka zdobywa kwalifikacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa oraz uzyskuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie. Specjalizacja może być prowadzona w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, pielęgniarstwa zachowawczego, geriatrycznego, kardiologicznego, nefrologicznego, diabetologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego, operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, onkologicznego, psychiatrycznego, opieki długoterminowej, neurologicznego, opieki paliatywnej, ratunkowego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Inną formą kształcenia są kursy kwalifikacyjne pozwalające na uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Obejmują one kursy z zakresu pielęgniarstwa ... zdrowia i edukacji zdrowotnej (Rozporządzenie MZ z dn. 29.10.2003, Rozporządzenie MZ z dn. 30.05.2007). Kursy specjalistyczne dają kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, natomiast kursy dokształcające pogłębiają i aktualizują wiedzę zawodową. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (Ustawa z dn. 5. 07.1996). Pielęgniarki z dłuższą, niż pięcioletnia przerwą w wykonywaniu zawodu są zobowiązane do odbycia 3 miesięcznego szkolenia organizowanego przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=338


Temat: Sala POoPeracyjna
pooperacyjnej (wybudzeń), zlokalizowanej w bliskim sąsiedztwie sali operacyjnej lub bloku operacyjnego. Bezpośredni nadzór nad pacjentem w sali pooperacyjnej prowadzą odpowiednio przeszkolone pielęgniarki (pielęgniarki po ukończonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1633


Temat: OPINIA W SPRAWIE ZAKŁADANIA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
" />KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec OPINIA W SPRAWIE ZAKŁADANIA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH Zakładanie opatrunków gipsowych stanowi bardzo ważne świadczenie lecznicze – będące metodą leczenia, polegającą na ... kształcenia podyplomowego, pielęgniarka otrzymuje informacje dotyczące postępowania z pacjentem z opatrunkiem gipsowym w następujących poziomach kształcenia : I. KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO - BLOK SPECJALISTYCZNY → przygotowanie chorego do ... chorego po urazie, planowanie, realizowanie i ocena. II. SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK W module III. PIELĘGNOWANIE PACJENTA NA ODDZIALE CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII. Celem modułu jest poznanie istoty ... 97.8 Inne nieoperacyjne usunięcie urządzenia terapeutycznego 97.88 usuniecie unieruchomienia zewnętrznego – usuniecie gipsu , usunięcie szyny . Mając na uwadze powyższe zapisy, pielęgniarka nie ma uprawnień do wykonywania świadczenia leczniczego jakim...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=135


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Aktualności Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych SIPiP Ku przestrodze‌ Do napisania tego tekstu skłoniły mnie wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy. Niektóre z nich były tematem pierwszych stron gazet, inne nabierały rozgłosu ... naszymi Koleżankami padają stwierdzenia, że kiedyś pielęgniarki i położne też pracowały, wykonywały wiele różnych czynności, czasem nawet będących w gestii lekarza i nikt z tego tytułu kopii nie kruszył. Pielęgniarki i położne ukończywszy kształcenie na poziomie średnim zgodnie z przekazaną wiedzą wykonywały zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, rehabilitacyjne i inne, które zawarte były w słynnym podręczniku Pani Wołynki‌ Te tzw. ‟dobre pielęgniarki” w wielu zadaniach wyręczały lekarzy, co dziś nazwalibyśmy przekraczaniem kompetencji. Wiele potrafiły, zdobywały wiedzę teoretyczną i praktyczną, co znajdowało odzwierciedlenie w ich pracy. Podnosiły kwalifikacje w ramach kształcenia podyplomowego kończąc kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, ... nie pielęgniarki. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej aż do 1996r. zawierała archaiczna ustawa z 1935r. Dopiero ustawa z dnia 05 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) dokonała regulacji prawnej wykonywania naszych zawodów. Jasno określiła kompetencje, zasady wykonywania zawodu, prawa i obowiązki pielęgniarek i położnych w dziedzinie zawodowej. Natomiast rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustaw określiły zasady, jaki zakres uprawnień posiada pielęgniarka, położna, która odbyła kurs kwalifikacyjny, jakie zaś uprawnienia daje im specjalizacja, co zaś może wykonywać po ukończeniu kursu specjalistycznego. I tak nam w błogostanie przebiegło od chwili uprawomocnienia się ustawy 12 lat‌ Zapisy były, a życie zawodowe pielęgniarek, położnych toczyło się jakby swoim torem. Pielęgniarki wykonywały szczepienia, badania EKG, cewnikowały, podawały leki do cewnika zewnątrzoponowego, intubowały (tak, tak, ... do naszej wyobraźni. Pielęgniarka wykonała badanie EKG. Wynik dostarczyła lekarzowi, który nie rozpoznał zawału. Na skutek mylnej diagnozy pacjent zmarł. Prokurator postawił zarzut pielęgniarce, że wykonała badanie EKG bez uprawnień. Pielęgniarka powinna mieć kurs, aby wykonać badanie. Tak mówi ustawa, a życie‌ Cóż życie na oddziałach toczy się swoim rytmem i rządzi swoimi prawami. Jako samorząd otrzymujemy wiele pytań w tym temacie, ... czekamy na odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, która powinna rozwiać wątpliwości. Następna sprawa – szczepienia ochronne. Pamiętajmy, że szczepić może tylko pielęgniarka/ położna posiadająca kurs specjalistyczny w tej dziedzinie. Dla pielęgniarek i położnych są to kursy uprawniające do wykonywania różnych szczepień (położne – szczepienie noworodka do 28 dnia życia - BCG, WZW B!!!). ‟Zwykłe” szczepienie p/ żółtaczce typu B, czy grypie, które wykonuje pielęgniarka, też wymaga posiadania kursu specjalistycznego!!!! Niedawna przykra sprawa w tym temacie dała nam dużo do myślenia. Musimy być bardziej asertywni, umieć powiedzieć nie, jeśli tego wymaga sytuacja. Nie mam kursu, nie szczepię. ‟Przykro mi, pani doktor, ale nie mogę tego zrobić, bo nie posiadam kwalifikacji.” Na pewno odmowa wyrządzi mniej szkody, niż później tłumaczenie się przed prokuratorem czy Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Średnia wieku pielęgniarki i położnej oscyluje w granicach 42,5 – 43,5‌Pamiętajmy jednak o jednym, że na podnoszenie kwalifikacji zawsze jest czas i powinniśmy to robić. Do tego obliguje nas...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422